แพทย์ประกาศ "ปอ ทฤษฎี" จากไปแล้วอย่างสงบวันนี้

วันที่๑๘ มกราคมเวลา๑๑.๕๐น.มีใบประกาศจากแพทย์ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว"สหวงษ์"ในการจาก ไปของ "ปอ ทฤษฎี"
****************************
ภาพ/ข่าว  สัญญา  ชิงชัย  Hot Line News ข่าวราชบุรี/รายงาน

 

เหล่าข้าราชการทุกภาคส่วนร่วมประกอบพิธีวาง
พานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันนี้ที่  ๑๘  ม.ค. ๒๕๕๙ ที่โรงยิมเนเซี่ยม  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรีนายสุรพล แสวงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็น
ประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวาย ราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถีของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งวันที่๑๘มกราคม
ของทุกปีเป็น"วันยุทธหัตถี”"วันสมเด็จพระนเรศ
วรมหาราช”หรือ”วันกองทัพไทย”ซึ่งมีเหล่าข้า
ราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อม
เพรียงกัน  และได้จัดขึ้นเป็นประจำของทุกปี....

***********************************
ภาพ/ข่าว  ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี /  Hot   Line   News  ข่าวราชบุรี/รายงาน

ผู้ว่าฯสุรพลประชุมศูนย์เฉพาะกิจเกี่ยวกับการกำหนด
มาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่  ๖  ม.ค. ๒๕๕๙   นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุม
คณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดราชบุรี ณ ห้อง
ประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรีชั้น๓ เพื่อขับเคลื่อน
และกำกับติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ คสช. และรัฐบาล โดยวาระที่สำคัญในการประชุมคือ นายอำเภอทุกแห่งและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้า
ชี้แจงถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่

ซึ่งส่วนใหญ่จะมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค เท่านั้น ด้านการทำเกษตรให้เน้นปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ส่วนพื้นที่ใดที่เกิดปัญหาน้ำอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ ให้ใช้รถบรรทุกน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้อย่างทั่วถึงด้าน
หน่วยทหารในพื้นที่คือกองพลพัฒนาที่๑ได้เตรียม
ความพร้อมทั้งกำลังพลและยุโทปกรณ์ในการ
สนับสนุนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จากนั้นผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรียังได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งต้องให้
ประชาชนในแต่ละพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียง
พอส่วนกรณีเกษตรกรชาวอำเภอดำเนินสะดวกที่กังวล
เรื่องน้ำเค็มรุกเข้าสวนจากการปิดกั่นทางน้ำของ
อำเภอใกล้เคียงเรื่องดังกล่าวได้สั่งการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประชุมหารือถึงข้อดีและข้อเสียผลกระทบที่
เกิดขึ้นในพื้นที่๔ตำบล คือตำบลขุนพิทักษ์ ตำบล
ดอนไผ่  ตำบลศรีสุราษฏร์  และ ตำบลประสาทสิทธิ์  ได้รับผมกระทบ เป็นการเร่งด่วนแล้ว

****************************
ภาพ/ข่าว  สัญญา  ชิงชัย  Hot Line News ข่าวราชบุรี/รายงาน